Inscripció

ATENCIÓ!!! Enguany, la matrícula de l’escola d’estiu i la del menjador es fa de manera simultània. Això vol dir que primer de res s’ha de formalitzar la matrícula de l’escola d’estiu i, a continuació, ja es pot omplir la matrícula del menjador mitjançant un formulari específic que també hi haurà penjat a ENTREU.

Es participa en l’escola d’estiu de la Nau Jove segons les següents condicions legals.

La inscripció es realitzarà en dos torns:

-Primer torn.
De les 10 hores del 6 de maig al 15 de maig de 2019.
Fills i filles de PDI, PAS, estudiants i membres d’Alumni UV*, així com els participants en les anteriors edicions de La Nau Jove.
La prevalença de sol·licituds es fa per ordre d’inscripció.
*Per a poder beneficiar-se del descompte en la matrícula cal estar inscrit en el Col·lectiu Alumni abans del 31 juliol de l’any anterior.

-Segon torn.
De les 10 hores del 16 de maig al 26 de maig de 2019.
El públic en general s’hi ha d’inscriure en aquest termini per poder accedir a les places lliures disponibles.
La prevalença dels sol·licitants es fa també per ordre d’inscripció.

La inscripció es farà a través d‘ENTREU.

Instruccions per a crear usuari de seu electrònica en la UV

És necessari que el navegador admeta finestres o elements emergents (pop-ups)

 

PAGAMENT

El pagament s’efectuarà on-line a través d’ENTREU en el mateix moment de realitzar la inscripció.

La inscripció és per tot el mes, no es pot fer una inscripció per setmanes ni quinzenes.

 

PREUS

Aquests imports no inclouen el servei de menjador.

Segons estableix el Reglament d’Execució Pressupostaria de la UV, els descomptes per més d’un fill es poden aplicar en combinació de les dues Naus o de la mateixa. A efectes aclaridors, els preus són els següents:

– Per a la primera matrícula: el preu és el corresponent a la casella 1.

– Per a la segona matrícula: el preu és  el corresponent a la casella 2.

– Per a la tercera matrícula o més: el preu és el corresponent a la casella 3.

 

Fills/es de membres de la Universitat de València

  1 fill/a 2 fills/es 3 fills/es o més
Nau  dels Xiquets 192€ per xiquet/a 177€ per xiquet/a 160€ per xiquet/a
Nau Jove 293 € per jove 270€ per jove 270€ per jove

 

Fills/es de membres del Col·lectiu Alumni UV de la Universitat de València

  1 fill/a 2 fills/es 3 fills/es o més
Nau  dels Xiquets 245€ per xiquet/a 222€ per xiquet/a 204€ per xiquet/a
Nau Jove 564 € per jove 511 € per jove 511 € per jove

*Per a poder beneficiar-se del descompte en la matrícula cal estar inscrit en el Col·lectiu Alumni abans del 31 juliol de l’any anterior.


Públic en general

  1 fill/a 2 fills/es 3 fills/es o més
Nau  dels Xiquets 402€ per xiquet/a 392€ per xiquet/a 371€ per xiquet/a
Nau Jove 627 € per jove 611 € per jove 611 € per jove

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

Serà imprescindible per a la participació a l’escola la presentació de la documentació requerida en els següents terminis:
– Persones inscrites al primer torn: del 6 i al 15 de maig
– 
Persones inscrites al segon torn: del 16 i al 26 de maig

En cas de no facilitar-se tota la documentació necessària no s’admetrà al/la xiquet/a en l’Escola d´Estiu.

  • Digitalment:

Cal penjar en ENTREU la documentació que acredite la representació del menor, és a dir, fotocòpia del DNI del pare o la mare (ambdós en el cas de separació, divorci o situació anàloga), del DNI del menor, si en té, i del llibre de família (o document equivalent). També és necessària fotocòpia del SIP o de l’assegurança mèdica.

  • En paper:

Una vegada s’ha emplenat el document de matrícula en ENTREU, s’ha de portar dins un sobre tancat (indicant Nau Jove i el campus on s’ha formalitzat la matrícula) la documentació següent:

  • Fitxa mèdica. Si cal, s’ha de lliurar també la fitxa de necessitats específiques i els informes mèdics oportuns.
  • En cas que no hi haja convivència per separació, divorci o per alguna situació anàloga, cal lliurar el justificant de recepció de la matrícula degudament signat pels dos pares, mares, tutors o tutores.
  • La documentació que acredite una representació legal del menor disposada judicialment, d’acolliment temporal, de privació de la pàtria potestat d’un o dels dos progenitors, ordres d’allunyament o situacions similars.
  • Una fotografia actualitzada del xiquet o xiqueta, de tipus carnet, amb el nom a la part posterior.

Molt important: administració de medicaments durant l´horari de l´Escola d´estiu:

És obligatori lliurar el consentiment per a l’administració de medicaments durant l’activitat, seguint el model que està penjat al blog.

Tot això de conformitat amb el que estableix la Resolució de 13 de juny de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es dicten instruccions d’atenció sanitària específica en centres educatius per regular l’atenció sanitària a l’alumnat amb problemes de salut crònica en horari escolar, l’atenció a la urgència i l’administració de medicaments.

Per tant, en cas que un xiquet o una xiqueta requerisca l’administració de medicació per malalties cròniques o alguna altra atenció sanitària durant l’activitat, la família o representants legals han de lliurar el consentiment l’administració de medicaments durant l’activitat perquè l’equip de coordinació i/o animació puga subministrar la medicació o una altra atenció sanitària, ateses les indicacions establertes en l’informe de salut del metge o la metgessa. 

Forma d´enviament presencial: Tota aquesta documentació ha d’enviar-se per correu intern o correu postal a l’adreça següent: FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA: C/Amadeu de Savoia, 4, 5a planta (46010) València.

 

ATENCIÓ: El procés de matrícula no acabarà fins que la documentació, es revise i la persona sol·licitant reba un correu de confirmació de la recepció de la documentació. Si el període de matrícula ha acabat i  no has rebut aquest correu, s’ha de trucar al telèfon de contacte 963 531 074, en horari de 9 a 14 hores.

 *Nota: la coordinació de l’Escola de La Nau dels Xiquets i de les Xiquetes organitzarà els grups de xiquets o xiquetes tenint en compte estrictament la seua data de naixement. Les sol·licituds de canvi de grup seran ateses quan no generen problemes d’organització interna dels grups i situacions que impliquen xiquets o xiquetes afectats indirectament pels canvis sol·licitats.

 

DESISTIMENT

Segons estableix el Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, i excepte les excepcions legalment establides, té dret a desistir del contracte en el termini de 14 dies naturals, sense necessitat justificació i sense cap penalització.

L´usuari pot exercitar el seu dret de desistiment dins dels catorze (14) dies naturals des de l’endemà a la formalització de la inscripció, açò és, moment en el qual s’efectua el pagament.

Per exercir el dret de desistiment, cal notificar la decisió de desistir del contracte a través d’una declaració, per correu electrònic a protdadesfguv@uv.es. També es pot utilitzar el formulari en línia de desistiment, al qual s’accedeix mitjançant l’enllaç següent:

http://www.fundacio.es/deptinf/index.asp?pagina=1020&idioma=val.

Comunicarem la persona interessada per correu electrònic la recepció d’aquest desistiment.
Per complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació sobre l’exercici d’aquest dret siga enviada abans que acabe el termini corresponent (14 dies des de l’endemà de la matrícula).

Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment, li retornarem tots els pagaments rebuts sense demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se’ns informe de la seua decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, llevat que vostè haja disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà cap despesa com a conseqüència del reemborsament, excepte quan es tracte de la comissió per realitzar una transferència al seu favor, comissió que es descomptarà de l’import final a retornar.

 

CANCEL·LACIÓ

Transcorregut el termini legal de desistiment, L´USUARI/ÀRIA pot sol·licitar, mitjançant correu electrònic a nauxiquets@uv.es, la cancel·lació de la matrícula fins al 14 de juny de 2019 amb una penalització del 50% del preu de la matrícula. Passada aquesta data, no s’admetran cancel·lacions de matrícula amb devolució del preu, excepte si es tracta d’un cas de força major i sempre que es justifique amb documentació acreditativa.